Giảng viên có thể sử dụng các nhóm để cho phép bạnvà các bạn cùng lớp tương tác với nhau. Trong nhóm , bạn có thể cộng tác với nhau theo nhiệm vụ, dự án và chia sẻ tập tin. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn nơi truy cập vào nhóm và các công cụ đã được giảngGiảng viên có thể sử dụng các nhóm để cho phép bạnvà các bạn cùng lớp tương tác với nhau. Trong nhóm , bạn có thể cộng tác với nhau theo nhiệm vụ, dự án và chia sẻ tập tin. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn nơi truy cập vào nhóm và các công cụ đã được giảng viên cài đặt khả dụng cho công việc cộng tác nhóm. Khi bạn là một thành viên của một hoặc nhiều nhóm, bảng điều khiển My Groups, trong menu khóa học,sẽ cung cấp link trực tiếp đến nhóm của bạn. Nhấp vào mũi tên để mở rộng bảng điều khiển để truy cập vào các nhóm của bạn Giảng viên cũng có thể đặt đường link đến nhóm trong mục nội dung bài hoặc menu khóa học.

https://youtu.be/6c74xfm2rbgGiảng viên có thể sử dụng các nhóm để cho phép bạnvà các bạn cùng lớp tương tác với nhau. Trong nhóm , bạn có thể cộng tác với nhau theo nhiệm vụ, dự án và chia sẻ tập tin. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn nơi truy cập vào nhóm và các công cụ đã được giảng